تفاوت وب 2 و وب مشارکتی چیست؟

 یکی از خصوصیات وب 2 این بود که وب مشارکتی شد و کاربران سایت ها در تولید محتوای آن و ارائه سرویس و غیره مشارکت می کردند. در واقع وب2 یک مفهوم و انقالاب کلی در روند وب بود که یکی از این تغییرات، مشارکتی شدن وب بود.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *