با سلام سیستم بعد از لاگین ، خود به خود خروج می کند